ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.26 KB 3
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA โรงเรียนวาริชวิทยา 139
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19 184
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 533 KB 218
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 667.5 KB 229
คำอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 196
หลักสูตรโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 246
แผนพัฒนาโรงเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 231
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 271
คู่มือนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 389
คู่มือประชาขน โรงเรียนวาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 295
ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 271
กรณีที่ ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 271
กรณีที่๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 274
หลักการสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 270
กรอบแนวคิดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 159 KB 269
การอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.13 MB 394
แผนเพิ่มเวลารู้6 Word Document ขนาดไฟล์ 99.67 KB 2342
แผนเพิ่มเวลารู้5 Word Document ขนาดไฟล์ 152.12 KB 3116
แผนเพิ่มเวลารู้4 264
แผนเพิ่มเวลารู้3 271
แผนเพิ่มเวลารู้2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 367
แผนเพิ่มเวลารู้ 264
แผนการสอนลดเวาลเรียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 1086
แผนการสอนลดเวาลเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.58 KB 657
ปกแผน Word Document ขนาดไฟล์ 29.9 KB 271
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 181.09 KB 269
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 270
ตัวอย่างแผน ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 898 KB 704
ตัวอ่างแผนหุ่นยนต์ ลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1004.44 KB 284
การออกแบบกิจกิจลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 279
ตัวอย่างโครงการโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.79 KB 321
ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 163.99 KB 312
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2-59 Word Document ขนาดไฟล์ 31.71 KB 274
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 811.5 KB 273
วิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐวาริชวิทยาปีงบ 59-61okส่ง สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 271
ใบสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา(ปรับปรุง 010357) Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 266
ใบมอบตัวนักเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 274
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 279
แบบคำร้อง-แบบบันทึกการเรียนซ้ำ_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 20.78 KB 266
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 1210
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 268
แบบคำร้องขอลาออกเพื่อประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ_วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 285