กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการลา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.49 MB
Adobe Acrobat Document พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.88 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สวัสดิการการศึกษาบุตร 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.03 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.96 KB
Adobe Acrobat Document ประเภทอัตรา เงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB