คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document 01 คู่มือบริหารงานทั่วไป_วาริชวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.28 KB
Adobe Acrobat Document 02 คู่มือบริหารงานวิชาการ_วาริชวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.13 KB
Adobe Acrobat Document 03 คู่มือบริหารงานงบประมาณ_วาริชวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.19 KB
Adobe Acrobat Document 04 คู่มือบริหารงานบุคคล_วาริชวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.83 KB
Adobe Acrobat Document 05 คู่มือบริหารงานกิจการนักเรียน_วาริชวิทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.42 KB