หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
Adobe Acrobat Document เกณฑ์การย้ายครู63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.25 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.93 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document หลักฐานใบประกอบวิชาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.63 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.48 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหารองผู้อำนวยการและผู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document การประดับเครื่องราช   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512.73 KB