ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 4) 16 พ.ค. 66
ลูกๆ ว.ร.ว???? ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายดี วจีไพเราะ ❗️16 พฤษภาคม 66 ❣️Back to School???? เปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3) 16 พ.ค. 66
เชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนวาริชวิทยา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ (อ่าน 167) 27 ก.พ. 66
ออนุญาตดำเนินการแจ้งประกาศของโรงเรียน ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนวาริชวิทยาครับ (อ่าน 156) 27 ก.พ. 66
โรงเรียนวาริชวิทยา ปฎิทินการรับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - รับสมัครวันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ - มอบตัว วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ระดับชั้นมัธย (อ่าน 22) 23 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์และแจ้งถึงคุณครูที่ฝึกซ้อมกิจกรรม พินิจวรรณคดีทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาในเวลาที่จำกัด คณะกรรมการจึงมีข้อสรุปเพื่อกำหนดเรื่องที่จะใช้ในการออกข้อสอบดังรูปภาพที่แนบมาด้วยนี้ (อ่าน 333) 28 พ.ย. 65
ประกาศ ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 284) 28 พ.ย. 65
สนามแข่งขันโรงเรียนวาริชวิทยา นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ทุกกิจกรรม ลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน (อ่าน 300) 24 พ.ย. 65
รายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร (กลุ่ม 2) (อ่าน 305) 24 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนวาริชวิทยา วันปิดภาคเรียน ปี 2565 (อ่าน 379) 03 ต.ค. 65
22 กันยายน 2565 ภารกิจประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน เยี่ยมชมชั้นเรียนตามสภาพจริง สรุปผล เสนอแนะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่าน (อ่าน 48) 23 ก.ย. 65
พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โรงเรียนวาริชวิทยา สพม สกลนคร วันที่ 16 กันยายน 2565 (อ่าน 49) 16 ก.ย. 65
การประเมินข้อตกลงการพัฒนา วPA (อ่าน 39) 14 ก.ย. 65
ขอเชิญร่วมงานกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (อ่าน 355) 07 ก.ย. 65
ขอขอบพระคุณอบต.วาริชภูมิ มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวาริชวิทยา (อ่าน 38) 30 ส.ค. 65
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ (อ่าน 40) 02 ส.ค. 65
กิจกรรมหน้าเสาธงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับการประกวดพานสวยงามวันไหว้ครู (อ่าน 39) 22 มิ.ย. 65
สิบเอกชัยวัน ราชชมภูมอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนวาริชวิทยา (อ่าน 46) 22 มิ.ย. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 45) 13 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง (อ่าน 379) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 353) 27 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (อ่าน 68) 22 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศวันปิดภาคเรียน 2/2564 และวันเปิดภาคเรียน 1/2565 (อ่าน 47) 30 มี.ค. 65
วันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนวาริชวิทยาดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 73 คน (อ่าน 105) 01 มี.ค. 65
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา พร้อมคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนม.1 และ ม.4 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการตำบลวาริชภูมิ จำนวน 9 โรงเรียน (อ่าน 414) 26 ก.พ. 65
โรงเรียนวาริชวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 453) 14 ก.พ. 65
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรโรงเรียนวาริชวิทยา และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 21 ทุน เป็นเงิน 51,00 (อ่าน 77) 04 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 102) 26 ม.ค. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (อ่าน 207) 06 ม.ค. 65
5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย (อ่าน 457) 03 ธ.ค. 64
รายชื่อ นักเรียน เตรียมฉีดวัคซีน Pfizer (เก็บตก) 4 พฤศจิกายน 2564 นี้ (อ่าน 422) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวาริชวิทยา การเตริยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2 /2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้อไวรัชโคโรน่า 2019 (อ่าน 461) 25 ต.ค. 64
คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 37/2564 ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร ทั้งในระบบและนอกระบบ งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON-SITE) โดยใช้รูปแบบอื่น คือ ON-AIR ,ON DEMAND, ON LINE, ON HAND หรือรูปแบบผสมผสาน ตามความเหมาะสม และงดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวม (อ่าน 478) 29 ก.ค. 64
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 (อ่าน 495) 20 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ทางโรงเรียนวาริชวิทยา จึงแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการ จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 และเปิดทำการจัดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 500) 09 ก.ค. 64
รายงานการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 474) 01 ก.ค. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์ การปรับรูปแบบการสอน On Site เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น - อ้างถึงหนังสือ สพม.สน. ที่ ศธ 04337/4170 ลว 30 มิ.ย.64 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) - และเนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคไว (อ่าน 490) 30 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมาเรียนตามปกติที่โรงเรีตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิย. 2564 (อ่าน 58) 11 มิ.ย. 64
เริ่มเรียนออนไลน์แล้วครับ ตั้งแต่วันที่ 1 -14 ,มิถุนายน 2564 และจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ (อ่าน 48) 04 มิ.ย. 64
ฝ่ายวิชาการ : แจ้งแนวทางการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 - แจ้งเลื่อนวันมอบตัวนักเรียนฯ จากวันที่ 30 เม.ย.64 ไปเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (จ 17 พ.ค.64 เวลา 09.00 น. 11.00 น.) (อ่าน 51) 25 เม.ย. 64
โรงเรียนวาริชวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถเข้าเรียน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้รอบแรก (อ่าน 39) 04 มี.ค. 64
ฝ่ายวิชาการ : ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวล (อ่าน 655) 22 ก.พ. 64
ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ โครงการเขียนเรียงความเรื่อง (อ่าน 46) 16 ก.พ. 64
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) เพื่อเป็นการปฏิบั (อ่าน 29) 05 ม.ค. 64
ขอบพระคุณ บริษัทดรีมทืม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบคอมพิวเตอร์จำนวน20 ชุดให้โรงเรียนวาริชวิทยา สพม.23 (อ่าน 67) 30 ธ.ค. 63
เปิดสมัคร 9 วิชาสามัญจาก สทศ (อ่าน 58) 15 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวาริชวิทยา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 75) 29 ต.ค. 63
ร่วมยินดีกับโรงเรียนวาริชวิทยา ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา สำนักง (อ่าน 80) 15 ต.ค. 63
รางวัลกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค นักเรียนนักศึกษาประจำปี2563 ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส #นักกีฬาเทเบิล (อ่าน 78) 29 ก.ย. 63
กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนวาริชวิทยา (อ่าน 84) 14 ก.ย. 63