คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินรักษ์ วงศ์จำนง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิดา พึ่งอินทร์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี มุกดากิจ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นายอนวัช แสงชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นายซือฮ่าน ลิม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธิชัย มณีทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล โคตรมหาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา เกนขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนสิการ ชำนาญคง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานดา พจนา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธฺ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญจิรา แก่นโสม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญจิรา อินเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตพล ยางธิสาร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดิศรินทร์ เมืองแทน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นายไรวินทร์ พุดซ้อน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิดา พึ่งอินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญจิรา อินเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448