ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน


          โรงเรียนวาริชวิทยา  เดิมเป็นสาขาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อปีการศึกษา  2537   เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนเพื่อกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่ตำบลวาริชภูมิตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา  2537 รับนักเรียนชั้น ม.1  จำนวน  2 ห้อง  97  คน  มีนายวีรยุทธ  สัตถาผล  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  มีครู อาจารย์ จากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  ไปช่วยปฏิบัติการสอนประจำ  จำนวน  5  คน 

          ในปีการศึกษา  2540  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายสุขวิช   รังสิตพล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาภูแฉะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งใหม่  ตั้งแต่วันที่  8  พฤษภาคม  2540 และกำหนดชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนวาริชวิทยา 

 

                      ที่ตั้งและขนาด

          โรงเรียนวาริชวิทยาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขที่  25850  สน 259  ในความครอบครองทำประโยชน์ของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายของอำเภอวาริชภูมิและได้ถูกยุบรวมกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  เมื่อ ปี พ..  2517  ที่ตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อของหมู่บ้านภูแฉะ  หมู่  11  และบ้านดงน้อย    หมู่ 15  ตำบลวาริชภูมิ   อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   ทางด้านทิศเหนือติดกับทางหลวงแผ่นดิน  ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดอารามแสงอรุณบ้านภูแฉะ  ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินเอกชน  ทิศตะวันออกติดกับที่ดินเอกชนและที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียนประถมศึกษา  ทิศตะวันตกติดกับถนนหมู่บ้านดงน้อย


 สภาพชุมชน


ประชากร    ร้อยละ  90  เป็นชนเผ่าภูไท  ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาคืออพยพมาจากประเทศลาวและเวียดนามเมื่อหลายบร้อยปีที่แล้ว  มีนิสัยรักพวงพ้อง รักอิสระและรักความสงบ  ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหง  รักการศึกษา

การปกครอง      อำเภอวาริชภูมิแบ่งการปกครองออกเป็น  5  ตำบล  64  หมูบ้าน  มีพื้นที่  416,124  ตารางกิโลเมตร    ประชากร  53,703  คน     เฉพาะเขตพื้นที่บริการ  ตำบลวาริชภูมิซึ่งมีพื้นที่  76  ตารางกิโลเมตร  ประชากร  12,040 คน  มีหมู่บ้านในเขตตำบลวาริชภูมิ  13  หมู่บ้าน  คือ

1.  บ้านวาริชภูมิ               2.  บ้านธาตุ               3.  บ้านกุดพร้าว          4.  บ้านห้วยบาง

5.  บ้านกุดตะกาบ                6.  บ้านหนองแวง       7.  บ้านโพนไผ่            8.  บ้านเหล่า   

9.  บ้านขอนขว้าง               10.  บ้านโพนทอง       11.  บ้านดงสีชมภู         12.  บ้านดงน้อย

     13.บ้านภูแฉะ

     อาชีพประชากรในหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ

     เกษตรกรรม                ร้อยละ  93                รับจ้างทั่วไป               ร้อยละ  3

     ค้าขาย                     ร้อยละ  1                 รับราชการ                 ร้อยละ  3


                            ข้อมูลพื้นฐาน


          โรงเรียนวาริชวิทยาตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ  อยู่ห่างจากตัวอำเภอวาริชภูมิ  ระยะทาง  3  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร  74  กิโลเมตร  โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาที่ใกล้ที่สุดคือโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  อยู่ห่าง  7  กิโลเมตร  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  โรง คือ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ  ตั้งอยู่ห่าง  7  กิโลเมตร  การคมนาคมจากหมู่บ้านไปยังโรงเรียน  ส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง  มีใช้รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์และเดินเท้าบ้างเล็กน้อย