คณะผู้บริหาร

ภัทรพล ประเสริฐแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : Kiejainoy@gmail.com

นางอรวรรณ ไชยสุระ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : Orawan_malai@hotmail.com

นายพิชิต ไตรยขันต์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : Krootoypichit@gmail.com

นายสุพจน์ สัตถาผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : 1jai.ska@gmail.com

นางอวยพร เจริญไชย
หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : ouporn@gmail.com

นางนาฎยา สิทธิหาญ
หัวหน้างานบริหารบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : oakaew9@gmail.com

นางสาวทัศนี วารีย์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 042-090448
อีเมล์ : Kupoom555@gmail.com