คณะผู้บริหาร

นายเมืองไทย ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิชิต ไตรยขันต์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสุพจน์ สัตถาผล
หัวหน้างานวิชาการ

นางอวยพร เจริญไชย
หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน

นางนาฎยา สิทธิหาญ
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นายบัญชา คุณทรัพย์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน