วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐ

ภายในปี  2561  โรงเรียนวาริชวิทยาร่วมกับชุมชน  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำความรู้ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล