วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในปี  2566  โรงเรียนวาริชวิทยาร่วมกับชุมชน  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่สากล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB