งานธุรการ

นางสาววารุณี ผาสีดา
ครูธุรการ
เบอร์โทร : 042090448

นายปรัชา แก้วตำแสน
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 042090448

นายสินธุวัตร แก้วคำแสน
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 042090448