หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7)  มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนวาริชวิทยา
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                    1.  มีความสามารถในการอ่าน การวิเคราะห์ เขียนสื่อความอยู่ในระดับ  2 ตามที่สถานศึกษากำหนด 
                    2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทยอยู่ระดับ  2  ขึ้นไป
                    3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ระดับ  2  ขึ้นไป
                    4.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ระดับ  2  ขึ้นไป
                    5.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ระดับ  2  ขึ้นไป
                    6.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพอยู่ระดับ  3ขึ้นไป
                    7.  มีผลงาน/ชิ้นงาน และสามารถอธิบาย  หลักการ  แนวคิด  ขั้นตอนการทำงานและปัญหาอุปสรรค  ของการทำงานได้
                    8.  สามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและใช้เทคโนโลยี  ICT  เพื่อการสื่อสาร 
                    9.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ  2  ขึ้นไป 
                    10. มีความรู้ทักษะพื้นฐานอาชีพอย่างน้อย  1  อย่าง
1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
                   11.  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ  3 ตามที่สถานศึกษากำหนด
                    12.  มีความภูมิใจ  และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภูไทใช้ภาษาถิ่นเพื่อการสื่อสารได้
                    13.  มีส่วนร่วมกิจกรรมประเพณีไทย 
                    14.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
                    15.  มีสุขภาวะด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัยกำหนด
                    16.  มีทักษะทางศิลปะ/ดนตรี
 
มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการบริหารและการจัดการ
                    1.  เป้าหมายของโรงเรียนคือ โรงเรียนประชารัฐ (สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข , โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียนสุจริต)
                    2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
                    3.  มีแผนพัฒนาวิชาการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนโดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล
                    4.  ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม  พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ       อย่างน้อย  20  ชั่วโมง/ปีการศึกษา
                    5.  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
                    6.  จัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย
                    7.  มีห้องสมุด  E – library  ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเปิดบ้านทางวิชาการ  (OPEN HOUSE)  อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
                    8.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1.  การจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ โดยปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงงาน / กิจกรรม / การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงและนักเรียนขยายความคิด นำไปปรับใช้ในชีวิตได้
2.  การพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน  นอกห้องเรียน ในชุมชนที่สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้
3.  มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยนำไปวางแผนพัฒนาการเรียนและแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน
4.  การร่วมกันกำหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนในห้องเรียน สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.  มีแผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน มีการกำหนดสัดส่วนคะแนน จำนวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนชัดเจน
6.  มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
7.  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหานักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์
 
 
 
 
 
 
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB