ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ม.1
18
15
33
1
ม.2
20
17
37
1
ม.3
23
18
41
2
รวมมัธยมต้น
61
50
111
4
ม.4
9
12
21
1
ม.5
11
10
21
1
ม.6
11
11
22
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
33
64
3
รวมทั้งหมด
92
83
175
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 

ข้อมูลนักเรียน

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2557 – 2559  ( 10 มิ.ย. 59)

 

 

ชั้น

ปีการศึกษา

2557

 

รวม

ปีการศึกษา  

2558

 

รวม

ปีการศึกษา

2559

 

รวม

ชาย

หญิง

ชาย
หญิง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่  1

33

25

58

20

13

33

21

15

36

มัธยมศึกษาปีที่  2

28

21

49

34

27

61

21

15

36

มัธยมศึกษาปีที่  3

32

32

64

48

27

75

64

36

100

มัธยมศึกษาปีที่  4

19

12

31

7

19

26

2

10

12

มัธยมศึกษาปีที่  5

16

16

32

21

14

35

8

17

25

มัธยมศึกษาปีที่  6

14

11

25

19

16

35

21

12

33

รวม

142

117

259

149

116

265

137

105

242