คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เหมือนหมาย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ พุทธาน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ วาร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒ
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกชัยวัน ราชชมภ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ต่างกง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล โอภาตะวงศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาประเวศ สิริจันโท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางนาฏยา สิทธิหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนคร
ผู้แทนจาก : ผู้แทนคร
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหาร