กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายดาบศึก เหมะธุลิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : dabsuak_kung@hotmail.com