กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดาบศึก เหมะธุลิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1