กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศราวุธ โคตะมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : sarawut.khotama@gmail.com

นายพิชิต ไตรยขันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุพจน์ สัตถาผล
ครู คศ.3
อีเมล์ : 1jai.ska@gmail.com

นางอวยพร เจริญไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น