กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพิชิต ไตรยขันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : Krootoypichit@gmail.com

นายสุพจน์ สัตถาผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : 1jai.ska@gmail.com

นางอวยพร เจริญไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : ouporn@gmail.com