กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศราวุธ โคตะมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิชิต ไตรยขันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายสุพจน์ สัตถาผล
ครู คศ.3

นางอวยพร เจริญไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0