กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศราวุธ โคตะมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิชิต ไตรยขันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุพจน์ สัตถาผล
ครู คศ.3

นางอวยพร เจริญไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น