พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนประชารัฐ

1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล

          4.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ  STEM  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระให้สูงขึ้น 

 

 

เป้าหมายโรงเรียนประชารัฐ

1.  ผู้เรียนเป็นคนดี

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา

3.  ผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล

       4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระให้สูงขึ้น