พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนประชารัฐ

พันธกิจโรงเรียนวาริชวิทยา 
1.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
2.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพ
3.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่สากล
4.   ขยายโอกาสการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย
          6.  บริหารจัดการศึกษาสนองนโยบายโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจ  ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เป้าหมายโรงเรียนวาริชวิทยา 
1.  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
2.  โรงเรียนวาริชวิทยามีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3.  โรงเรียนวาริชวิทยามีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าสู่สากล
 4.  ประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.  ผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย
 6.  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจ  ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB