กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธัญภัค โอนสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจักรินทร์ ฤทธิธรรม
ครูอัตราจ้าง