กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธัญภัค โอนสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : tan14.mie@gmail.com

นางสาวกฤติยา พันยากิจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : kittiya.math131@gmail.com