กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธัญภัค โอนสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : tan14.mie@gmail.com

นายจักรินทร์ ฤทธิธรรม
ครูอัตราจ้าง