กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธัญภัค โอนสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเพ็ญสว่าง    อ่อนคำหล้า
ครูอัตราจ้าง