ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปีงบประมาณ 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 4
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 9
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.34 KB 8
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 2
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 59327
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 59306
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 129161
รายงานการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 131585
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยา ประจำปีการศึกษาปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 146778
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 54.37 KB 147762
ระเบียบวัดผล วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 261 KB 146526
งานหลักสูตร โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 178.6 KB 146589
หลักสูตรวาริชวิทยาใหม่ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 147342
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.26 KB 146775
>การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA โรงเรียนวาริชวิทยา 146556
>คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19 146368
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 533 KB 182678
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 667.5 KB 163046
คำอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 146553
หลักสูตรโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 146438
แผนพัฒนาโรงเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 146674
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 146442
คู่มือนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 146793
คู่มือประชาขน โรงเรียนวาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146618
ตัวอย่าง 146683
กรณีที่ ๒ 146595
กรณีที่๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 146670
หลักการสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 146557
กรอบแนวคิดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 159 KB 146683
การอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.13 MB 146500
แผนเพิ่มเวลารู้6 Word Document ขนาดไฟล์ 99.67 KB 153176
แผนเพิ่มเวลารู้5 Word Document ขนาดไฟล์ 152.12 KB 152367
แผนเพิ่มเวลารู้4 146538
แผนเพิ่มเวลารู้3 146433
แผนเพิ่มเวลารู้2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 146783
แผนเพิ่มเวลารู้ 146486
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 811.5 KB 146472
วิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐวาริชวิทยาปีงบ 59-61okส่ง สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 146401
ด้านบริหารทั่วไป
ระดับคุณภาพ( งานบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.13 KB 129170
ด้านแผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโรงเรียน งานแผนและงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.23 KB 129169
ด้านบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโรงเรียนงานบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.34 KB 129164
ด้านบริหารวิชาการ
ตารางสอนคุณครู โรงเรียนวาริชวิทยา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.38 KB 3
ตารางเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 8
02 คู่มือบริหารงานวิชาการ_วาริชวิทยา(ปรับปร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.43 KB 129170
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1_64 (New 640727) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.42 KB 129169
แบบส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน_บค.20_วาริช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.23 KB 129160
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.57 KB 129171
แบบยื่นคำร้องขอย้ายนักเรียน(บค.19)_วาริชวิท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 129165
แบบฟอร์มบันทึกให้ผลการเรียน ร (วัดผล 7) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.3 KB 129163
แบบฟอร์มขอย้ายนักเรียน_บค 19_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 129158
แบบบันทึกการให้ 0 ร มส(640812) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.65 KB 129169
แบบคำร้อง-แบบบันทึกการเรียนซ้ำ_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.01 KB 129164
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.48 KB 129159
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว(ปรับปรุง 091062) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.96 KB 129161
แบบฟอร์มวิชาการ ต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.97 KB 129168
ใบสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา(ปรับปรุง 010 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.09 KB 129165
ใบสมัคเข้าเรียนต่อ และใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.02 KB 129166
PrintOut SGS_ปพ.1 วิธีปรินส์ออก ปพ.1 (ฉบับ Un-official) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.59 KB 129157
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1_64 (New 640727) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.42 KB 129158
02 คู่มือบริหารงานวิชาการ_วาริชวิทยา(ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.43 KB 129161
ด้านกิจการนักเรียน
ระดับคุณภาพ( งานบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.13 KB 129179