ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 36157
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 36142
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 105997
รายงานการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 108423
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยา ประจำปีการศึกษาปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 123609
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 54.37 KB 124589
ระเบียบวัดผล วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 261 KB 123356
งานหลักสูตร โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 178.6 KB 123409
หลักสูตรวาริชวิทยาใหม่ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 124164
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.26 KB 123606
>การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA โรงเรียนวาริชวิทยา 123390
>คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19 123198
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 533 KB 150885
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 667.5 KB 135756
คำอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 123381
หลักสูตรโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 123263
แผนพัฒนาโรงเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 123508
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 123276
คู่มือนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 123611
คู่มือประชาขน โรงเรียนวาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 123441
ตัวอย่าง 123517
กรณีที่ ๒ 123429
กรณีที่๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 123505
หลักการสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 123386
กรอบแนวคิดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 159 KB 123516
การอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.13 MB 123289
แผนเพิ่มเวลารู้6 Word Document ขนาดไฟล์ 99.67 KB 127587
แผนเพิ่มเวลารู้5 Word Document ขนาดไฟล์ 152.12 KB 127519
แผนเพิ่มเวลารู้4 123368
แผนเพิ่มเวลารู้3 123260
แผนเพิ่มเวลารู้2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 123527
แผนเพิ่มเวลารู้ 123323
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 811.5 KB 123300
วิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐวาริชวิทยาปีงบ 59-61okส่ง สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 123235
ด้านบริหารทั่วไป
ระดับคุณภาพ( งานบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.13 KB 106008
ด้านแผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโรงเรียน งานแผนและงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.23 KB 106000
ด้านบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโรงเรียนงานบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.34 KB 106000
ด้านบริหารวิชาการ
02 คู่มือบริหารงานวิชาการ_วาริชวิทยา(ปรับปร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.43 KB 106001
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1_64 (New 640727) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.42 KB 105999
แบบส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน_บค.20_วาริช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.23 KB 105998
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.57 KB 106008
แบบยื่นคำร้องขอย้ายนักเรียน(บค.19)_วาริชวิท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 105997
แบบฟอร์มบันทึกให้ผลการเรียน ร (วัดผล 7) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.3 KB 105995
แบบฟอร์มขอย้ายนักเรียน_บค 19_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 105996
แบบบันทึกการให้ 0 ร มส(640812) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.65 KB 106006
แบบคำร้อง-แบบบันทึกการเรียนซ้ำ_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.01 KB 105996
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.48 KB 105997
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว(ปรับปรุง 091062) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.96 KB 105999
แบบฟอร์มวิชาการ ต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.97 KB 105998
ใบสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา(ปรับปรุง 010 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.09 KB 105997
ใบสมัคเข้าเรียนต่อ และใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.02 KB 105997
PrintOut SGS_ปพ.1 วิธีปรินส์ออก ปพ.1 (ฉบับ Un-official) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.59 KB 105994
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1_64 (New 640727) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.42 KB 105996
02 คู่มือบริหารงานวิชาการ_วาริชวิทยา(ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.43 KB 105999
ด้านกิจการนักเรียน
ระดับคุณภาพ( งานบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.13 KB 106016