ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปีงบประมาณ 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 2
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 1
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.34 KB 0
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 59326
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.66 MB 59305
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 129158
รายงานการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 131584
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยา ประจำปีการศึกษาปี2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 146771
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 54.37 KB 147752
ระเบียบวัดผล วาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 261 KB 146519
งานหลักสูตร โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 178.6 KB 146578
หลักสูตรวาริชวิทยาใหม่ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 147336
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.26 KB 146767
>การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA โรงเรียนวาริชวิทยา 146553
>คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 19 146361
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 533 KB 182669
หลักสูตร วิชาภาษาไทย ม ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 667.5 KB 163043
คำอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 146546
หลักสูตรโรงเรียนวาริชวิทยา ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 146430
แผนพัฒนาโรงเรียนวาริชวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 734 KB 146672
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 146441
คู่มือนักเรียนโรงเรียนวาริชวิทยาปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 146792
คู่มือประชาขน โรงเรียนวาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146610
ตัวอย่าง 146682
กรณีที่ ๒ 146594
กรณีที่๑ Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 146669
หลักการสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 359 KB 146550
กรอบแนวคิดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 159 KB 146681
การอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.13 MB 146492
แผนเพิ่มเวลารู้6 Word Document ขนาดไฟล์ 99.67 KB 153174
แผนเพิ่มเวลารู้5 Word Document ขนาดไฟล์ 152.12 KB 152365
แผนเพิ่มเวลารู้4 146533
แผนเพิ่มเวลารู้3 146425
แผนเพิ่มเวลารู้2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 146781
แผนเพิ่มเวลารู้ 146484
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยาปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 811.5 KB 146465
วิสัยทัศน์โรงเรียนประชารัฐวาริชวิทยาปีงบ 59-61okส่ง สพฐ Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 146400
ด้านบริหารทั่วไป
ระดับคุณภาพ( งานบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.13 KB 129169
ด้านแผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโรงเรียน งานแผนและงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.23 KB 129162
ด้านบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโรงเรียนงานบริหารบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.34 KB 129163
ด้านบริหารวิชาการ
ตารางสอนคุณครู โรงเรียนวาริชวิทยา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.38 KB 0
ตารางเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 0
02 คู่มือบริหารงานวิชาการ_วาริชวิทยา(ปรับปร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.43 KB 129163
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1_64 (New 640727) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.42 KB 129162
แบบส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน_บค.20_วาริช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.23 KB 129159
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.57 KB 129169
แบบยื่นคำร้องขอย้ายนักเรียน(บค.19)_วาริชวิท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 129158
แบบฟอร์มบันทึกให้ผลการเรียน ร (วัดผล 7) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.3 KB 129156
แบบฟอร์มขอย้ายนักเรียน_บค 19_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 129157
แบบบันทึกการให้ 0 ร มส(640812) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.65 KB 129168
แบบคำร้อง-แบบบันทึกการเรียนซ้ำ_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.01 KB 129157
แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา_วาริชวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.48 KB 129158
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว(ปรับปรุง 091062) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.96 KB 129160
แบบฟอร์มวิชาการ ต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.97 KB 129161
ใบสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา(ปรับปรุง 010 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.09 KB 129158
ใบสมัคเข้าเรียนต่อ และใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.02 KB 129158
PrintOut SGS_ปพ.1 วิธีปรินส์ออก ปพ.1 (ฉบับ Un-official) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.59 KB 129155
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1_64 (New 640727) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.42 KB 129157
02 คู่มือบริหารงานวิชาการ_วาริชวิทยา(ปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 526.43 KB 129160
ด้านกิจการนักเรียน
ระดับคุณภาพ( งานบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.13 KB 129177