คณะผู้บริหาร

ภัทรพล ประเสริฐแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรวรรณ ไชยสุระ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิชิต ไตรยขันต์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสุพจน์ สัตถาผล
หัวหน้างานวิชาการ

นางอวยพร เจริญไชย
หัวหน้างานงบประมาณและการเงิน

นางนาฎยา สิทธิหาญ
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาวทัศนี วารีย์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
อีเมล์ : Kupoom555@gmail.com