กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุทธิพร อ่อนประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1