กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุทธิพร อ่อนประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : nangnang438@gmail.com