กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุทธิพร อ่อนประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิคม ปัญญาวิภาค
ครู คศ.3