กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนาฏยา สิทธิหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : oakaew9@gmail.com

นางพลับพลึง พรหมจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : lilyplub@hotmail.com

นายทรงยศ คุณทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : giggsongyos@gmail.com

นางสาวทัศนีย์ บุญรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : Kupoom555@gmail.com

นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : Ubonrat_peaw@hotmail.com

เทพรัตน์ จันทร์หล่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : Teparat.ja61@snru.ac.th

วราภรณ์ บุญรักษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
เบอร์โทร : 042090448
อีเมล์ : Waraporn.bo61@snru.ac.th