กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนาฏยา สิทธิหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : oakaew9@gmail.com

นางพลับพลึง พรหมจักร
ครู คศ.3
อีเมล์ : lilyplub@hotmail.com

นายทรงยศ คุณทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : giggsongyos@gmail.com

นางสาวทัศนีย์ วารี
ครู คศ.3
อีเมล์ : Kupoom555@gmail.com

นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณ
ครู คศ.2
อีเมล์ : Ubonrat_peaw@hotmail.com