กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนาฏยา สิทธิหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพลับพลึง พรหมจักร
ครู คศ.3

นายทรงยศ คุณทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวทัศนีย์ วารี
ครู คศ.3

นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณ
ครู คศ.1