กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนาฏยา สิทธิหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพลับพลึง พรหมจักร
ครู คศ.3

นายทรงยศ คุณทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ วารี
ครู คศ.3

นางอุบลรัตน์ วุฒิญาโณ
ครู คศ.1