กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบัญชา คุณทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3